ARCHIV / VALNÁ HROMADA 2014

Předseda představenstva akciové společnosti

Victoria Security Printing, a.s.

se sídlem Praha 4, Ohradní 65, PSČ 140 00, IČ: 15891089
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 582

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 7. července 2014 v 11,00 hod.
v notářské kanceláři JUDr. Martina Foukala,
na adrese Michelská 12/22, 140 00 Praha 4 - Michle

Pořad valné hromady :
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Volba člena představenstva nebo statutárního ředitele
5. Volba člena dozorčí rady nebo správní rady
6. Závěr valné hromady

Upozornění pro akcionáře :
Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapíší do listiny přítomných dle seznamu akcionářů, jež bude obsahovat název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a počet hlasů, které mu podle akcií náleží. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle stanov.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionářů k pořadu valné hromady není nijak omezena.

Návrhy usnesení valné hromady :

K bodu 2 pořadu valné hromady. Orgány řádné valné hromady zvolí valná hromady v souladu s § 422 zákona č.90 / 2012Sb., o obchodních korporacích. Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Pavla Matějku, MBA, LL.M., nar. 21.2.1972, bytem Nad Šárkou 24/1523, 160 00 Praha 6, zapisovatelem Mgr. Matěje Dubna, zaměstnance notářské kanceláře JUDr. Foukala, prvním ověřovatelem zápisu Soňu Matějkovou, nar. 25.5.1972, bytem Nad Šárkou 24/1523, 160 00 Praha 6, druhým ověřovatelem zápisu Jiřího Kadlece, nar. 9.4.1963, bytem Ohradní 30, 140 00 Praha 4, první osobou pověřenou sčítáním hlasů Michaelu Matějkovou, nar. 20.5.1992, bytem Nad Šárkou 24/1523, 160 00 Praha 6, druhou osobou pověřenou sčítáním hlasů Milana Zikmunda, nar. 27. 2. 1974, bytem Praha 9 - Dolní Počernice, Jinolická 861, PSČ 190 12

K bodu 3 pořadu valné hromady je návrh usnesení : Valná hromada rozhodne o tom, že stanovy společnosti se mění : viz. návrh zcela nových stanov. Stanovy jsou zaslány všem akcionářům jako příloha oznámení o svolání valné hromady. Návrh stanov je zároveň uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.vspas.cz

K bodu 4 pořadu valné hromady je návrh usnesení : Valná hromada volí Mgr. Pavla Matějku, MBA, LL.M., nar. 21.2.1972, bytem Nad Šárkou 24/1523, 160 00 Praha 6 do funkce člena představenstva

K bodu 5 pořadu valné hromady je návrh usnesení : Valná hromada volí Jiřího Kadlece, nar. 9.4.1963, bytem Ohradní 30, 140 00 Praha 4 do funkce člena dozorčí rady

Zdůvodnění návrhů usnesení :

K bodu 2 pořadu valné hromady : Jedná se o věrohodné osoby s čistým trestním rejstříkem.

K bodu 3 pořadu valné hromady : Je potřeba schválit změnu stanov společnosti v souvislosti se změnou právních předpisů. Zejména zákona č.90 / 2012Sb., o obchodních korporacích

K bodu 4 pořadu valné hromady : Jedná se o věrohodnou osobu, která zajišťuje kontinuitu řízení společnosti se znalostí veškerých historických souvislostí

K bodu 5 pořadu valné hromady : Jedná se o věrohodnou osobu, která má trvalé bydliště ve stejné ulici v domě hned naproti a má velmi dobrou znalost objektu bývalé tiskárny

za Victoria Security Printing, a.s.
Mgr. Pavel Matějka, MBA, LL.M.
předseda představenstva