ARCHIV / VALNÁ HROMADA 2014

Předseda představenstva akciové společnosti

Victoria Security Printing, a.s.

se sídlem Praha 4, Ohradní 65, PSČ 140 00, IČ: 15891089
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 582

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 12. srpna 2014 v 11,00 hod.
v sídle společnosti v místnosti č.113,
na adrese Ohradní 65, 140 00 Praha 4 - Michle

Pořad valné hromady :
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení odměn členům představenstva za rok 2010, 2011, 2012 a 2013
4. Schválení odměn členům dozorčí rady za rok 2010, 2011, 2012 a 2013
5. Schválení dalšího postupu ve věci ručení za úvěr 20 mil CZK za spol. Panas ( Bahamas )
6. Závěr valné hromady

Upozornění pro akcionáře :
Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapíší do listiny přítomných dle seznamu akcionářů, jež bude obsahovat název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a počet hlasů, které mu podle akcií náleží. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle stanov.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionářů k pořadu valné hromady není nijak omezena.

Návrhy usnesení valné hromady :

K bodu 2 pořadu valné hromady. Orgány řádné valné hromady zvolí valná hromady v souladu s § 422 zákona č.90 / 2012Sb., o obchodních korporacích. Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Pavla Matějku, MBA, LL.M., nar. 21.2.1972, bytem Nad Šárkou 24/1523, 160 00 Praha 6, zapisovatelem RNDr. Věru Matějkovou, nar. 3.5.1947, bytem Za Jízdárnou 1927/9, 500 08 Hradec Králové, ověřovatelem zápisu Soňu Matějkovou, nar. 25.5.1972, bytem Nad Šárkou 24/1523, 160 00 Praha 6, druhým ověřovatelem zápisu Jiřího Kadlece, nar. 9.4.1963, bytem Ohradní 30, 140 00 Praha 4, první osobou pověřenou sčítáním hlasů Michaelu Matějkovou, nar. 20.5.1992, bytem Nad Šárkou 24/1523, 160 00 Praha 6, druhou osobou pověřenou sčítáním hlasů Milana Zikmunda, nar. 27. 2. 1974, bytem Praha 9 - Dolní Počernice, Jinolická 861, PSČ 190 12

K bodu 3 pořadu valné hromady je návrh usnesení : Valná hromada rozhodne o tom, že odměna pro předsedu představenstva za roky 2010 až 2013 činí 30.000,-Kč ročně. Celkem tedy 120.000,- Kč za celé 4 lete období. Odměna pro člena představenstva činí 20.000,- Kč ročně. Celkem tedy 80.000,- Kč za 4 lete období.

K bodu 4 pořadu valné hromady je návrh usnesení : Valná hromada rozhodne o tom, že odměna pro předsedu dozorčí rady za roky 2010 až 2013 činí 15.000,-Kč ročně. Celkem tedy 60.000,- Kč za celé 4 lete období. Odměna pro člena dozorčí rady činí 10.000,- Kč ročně. Celkem tedy 40.000,- Kč za 4 lete období.

K bodu 5 pořadu valné hromady je návrh usnesení : Valná hromada rozhodne o tom, že Victoria Security Printing, a.s. bude pokračovat v soudním sporech ohledně zneplatnění ručení za úvěr vy výši 20 mil Kč + příslušenství poskytnutý Českou námořní plavbou, a.s. společnosti Panas ( Bahamas )

Zdůvodnění návrhů usnesení :

K bodu 2 pořadu valné hromady : Jedná se o věrohodné osoby s čistým trestním rejstříkem.

K bodu 3 pořadu valné hromady : Vzhledem k dobré práci členů představenstva je vhodné odhlasovat odměnu za výkon této funkce

K bodu 4 pořadu valné hromady : Vzhledem k dobré práci členů dozorčí rady je vhodné odhlasovat odměnu za výkon této funkce

K bodu 5 pořadu valné hromady : Jako další vhodný postup se jeví pokračovat v započatých soudních sporech.


V Praze dne 10. července 2014

za Victoria Security Printing, a.s.
Mgr. Pavel Matějka, MBA, LL.M.
předseda představenstva