VALNÁ HROMADA 2014

Statutární ředitel akciové společnosti

Victoria Security Printing, a.s.

se sídlem Praha 4, Ohradní 65, PSČ 140 00, IČ: 15891089
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 582

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 23. září 2014 v 11,00 hod.
v sídle společnosti v místnosti č.113,
na adrese Ohradní 65, 140 00 Praha 4 - Michle

Pořad valné hromady :
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení účetní závěrky za roky 2010, 2011, 2012 a 2013
4. Schválení smluv o výkonu funkce
5. Volba auditora k provádění povinného auditu
6. Závěr valné hromady

Upozornění pro akcionáře :
Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapíší do listiny přítomných dle seznamu akcionářů, jež bude obsahovat název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a počet hlasů, které mu podle akcií náleží. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle stanov.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionářů k pořadu valné hromady není nijak omezena.

Návrhy usnesení valné hromady :

K bodu 2 pořadu valné hromady. Orgány řádné valné hromady zvolí valná hromady v souladu s § 422 zákona č.90 / 2012Sb., o obchodních korporacích. Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Pavla Matějku, MBA, LL.M., nar. 21.2.1972, bytem Nad Šárkou 24/1523, 160 00 Praha 6, zapisovatelem Soňu Matějkovou, nar. 25.5.1972, bytem Nad Šárkou 24/1523, 160 00 Praha 6, ověřovatelem zápisu Jiřího Kadlece, nar. 9.4.1963, bytem Ohradní 30, 140 00 Praha 4, osobou pověřenou sčítáním hlasů Milana Zikmunda, nar. 27. 2. 1974, bytem 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice, Jinolická 861

K bodu 3 pořadu valné hromady je návrh usnesení : Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za roky 2010, 2011, 2012, 2013

K bodu 4 pořadu valné hromady je návrh usnesení : Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro statutárního ředitele a člena správní rady dle předloženého návrhu.

K bodu 5 pořadu valné hromady je návrh usnesení : Valná hromada schvaluje auditorem společnosti firmu TOP AUDIT BOHEMIA, a.s. Vřesovická 429/5, 155 21 Praha 5, IČO : 26029057

Zdůvodnění návrhů usnesení :

K bodu 2 pořadu valné hromady : Jedná se o věrohodné osoby s čistým trestním rejstříkem.

K bodu 3 pořadu valné hromady : Vzhledem k věrohodnému obrazu řádných účetních závěrek za roky 2010, 2011, 2012 a 2013 je vhodné, aby valná hromada schválila předložené znění za všechny čtyři roky.

K bodu 4 pořadu valné hromady : Jedná se o standardní smlouvy pro výkon funkce, proto je pro akcionáře výhodné smlouvy schválit.

K bodu 5 pořadu valné hromady : Jedná se o zavedenou auditorskou firmu, které nám nabídla zajímavou cenu za audit, proto je pro akcionáře výhodné auditora schválit.


V Praze dne 18. srpna 2014

za Victoria Security Printing, a.s.
Mgr. Pavel Matějka, MBA, LL.M.
statutární ředitel